Go to Top

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Kamer van Koophandel  te Amsterdam onder inschrijfnummer 33.20.64.98 zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Van As vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit­ge­voerd, tenzij uit­druk­kelijk anders is overeen­gekomen en zulks door Van As schriftelijk is bevestigd.

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Amsterdam, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

1.4 Afspraken met personeel binden Van As slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Van As zijn bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voor­waarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Van As, van welke aard ook, tenzij deze voorwaar­den uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard­clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onder­werpen, afwijkin­gen zijn over­een­gekomen, blijven de onder­havige Algemene Voorwaarden voor het overige op die over­een­komst van kracht. Over­een­gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telken­male uitdrukkelijk schrif­telijk bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van As met haar opdracht­gevers te sluiten over­een­komsten en de daaruit voort­vloeiende ver­bin­te­nis­sen, zulks met uit­sluiting van andere voor­waarden welke door opdracht­gevers van toe­pas­sing mochten worden verklaard, tenzij uitdrukkelijk en schrifte­lijk anders is over­een­ge­komen. Onder opdracht­gever wordt verstaan een ieder die van Van As vis, visproducten of visconserven wenst te kopen of koopt, goederen of producten door haar wenst te laten vervoeren en afleveren of laat vervoeren en afleveren, dan wel enige over­een­komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.8 Van As geeft hiermede uitdrukkelijk te kennen geen gebruik te maken van de voorwaarden, bedingen etc. van agenten/vertegenwoordigers of andere tussenper­so­nen. Voorwaarden, bedingen, etc. van agenten/vertegenwoordigers of andere tussenper­so­nen welke afwijken van onderhavige voorwaarden binden Van As slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.9 De algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van bestuurders en aandeelhouders alsmede ten behoeve van al degenen die voor de organisatie werkzaam zijn.

 

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders over­een­gekomen, vrijblijvend. Van As behoudt het recht de aanbiedingen te herroepen binnen een termijn van 7 dagen na dagtekening van de aanbiedingen. Van As is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3 Alle door Van As opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdracht­bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveel­heden.

2.5 Ten aanzien van alle aangeboden producten gelden, naast hetgeen daar­omtrent in de prijslijsten en offertes staat vermeld, de normale en/of gebruike­lijke toleran­ties. Geringe afwijkingen van de beschrij­vingen worden derhalve voor­be­houden. Derge­lijke afwij­kingen ontslaan de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de over­een­komst.

2.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voor­afgaande kennis­geving en ook na verzending van de opdracht­beves­tiging, worden uitdruk­ke­lijk voor­be­houden; zo zal Van As gerechtigd zijn om sedert de tot­stand­koming der over­een­komst en voor­dat de gehele levering heeft plaats­gevonden opge­treden verhogingen van lonen, sociale werk­gevers­lasten en/of andere arbeids­voorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wissel­koersen, welke voor Van As kosten­ver­hogend zijn, aan de opdracht­gever door te bereke­nen, in welk geval opdrachtgever ‑in geval van consu­menten­koop‑ het recht heeft de overeen­komst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Van As te voldoen.

2.7 Zodra aan de opdracht­gever is bericht, dat de door hem bestelde producten voor hem ter beschikking liggen, dienen deze omgaand door hem te worden afgeno­men, bij gebreke waarvan Van As het recht heeft aan opdracht­gever opslag­kosten in rekening te brengen of de over­een­komst van rechts­wege als ontbonden te beschou­wen met behoud van het recht op schade­vergoeding.

2.8 Indien opdrachtgever de producten niet omgaand afneemt, komen alle schaden aan de producten, voorzover deze niet door de verzekeraar van Van As worden gedragen, voor rekening van de opdracht­gever.

 

3. OPDRACHTEN

3.1 Een bestelling bindt de opdracht­gever. Van As is eerst gebonden door verzending van de order­bevestiging. Indien de opdracht­gever niet binnen zes uur na verzending van de order­bevestiging zijn bezwaren aan Van As kenbaar heeft gemaakt, wordt de order­bevesti­ging geacht de over­een­komst juist en vol­ledig weer te geven.

3.2 De door opdracht­gever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigin­gen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdracht­gever tijdig en schriftelijk aan Van As ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de ten­uit­voer­legging van de wijziging voor rekening van de opdracht­gever, tenzij deze wijzigingen schrifte­lijk door Van As zijn bevestigd.

3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Van As alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht rede­lijker­wijs gemaakte kosten (voor­bereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien Van As zulks wenst, is opdracht­gever tevens gehouden tot ver­goeding van winst­derving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of monde­ling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijs­opgave en/of opdracht­bevestiging kon worden gerekend, kunnen indien de opdrachtnemer dit redelijk acht, aan de opdracht­gever extra in rekening worden gebracht.

3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Van As eerst na schriftelijke acceptatie door van As.

3.6 Schriftelijke opdrachten van de opdracht­gever, zomede mondelinge opdrachten via het antwoordapparaat dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de opdrachtgever en de te leveren producten.

 

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onder­delen van een samen­gestelde opdracht, kan worden gefac­tu­reerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaats­vinden over­een­komstig het bepaalde bij het hoofd­stuk “betaling”. Indien de waarde van een levering lager is dan 150 EURO worden er transportkosten in rekening gebracht. Deze kosten kunnen jaarlijks aangepast worden door middel van het prijsindexcijfer.

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Van As, tenzij door haar schuld veroor­zaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere even­tueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De termijn geldt slechts als onher­roepelijk en fataal indien de opdracht­gever Van As bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een ver­traging heeft ingelicht en zulks door Van As schriftelijk is bevestigd.

4.4 De eventueel door Van As namens opdrachtgever te verwerken producten dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door Van As aangegeven adres. Bij niet‑franco levering worden de gemaakte vracht­kosten aan de opdracht­gever in rekening gebracht, on­ver­minderd het recht van Van As een niet‑franco zending te weigeren.

4.5 Het aannemen van de producten door de vervoerder, zonder aante­ke­ning op de vracht­brief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

4.6 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor­zover de te verwerken producten of grondstoffen op de over­een­gekomen tijd bij Van As worden afge­leverd. Indien ten­gevolge van niet‑tijdige levering door opdracht­gever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extratransport, over­werk, spoed­bestel­ling e.d., zal Van As daartoe, zonder voorafgaand over­leg met opdracht­gever, gerechtigd zijn en zullen de daar­door ontstane kosten voor rekening van opdracht­gever komen. Bij niet‑ tijdige levering door de opdracht­gever is Van As gerechtigd de datum van uit­voering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van de te ver­wer­ken producten of grondstoffen dient door opdracht­gever te geschieden.

4.7 Indien de over­schrijding van de leverings­termijn zodanig is dat van de opdracht­gever redelijker­wijs niet te vergen is dat hij de over­een­komst in stand laat, is de opdracht­gever even­wel gerech­tigd de betref­fende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schrif­telijk aan Van As kennis geeft, onverminderd het recht van Van As om binnen 2 dagen na ontvangst van voor­noemde kennis­geving de betref­fende producten alsnog te leveren. Opdracht­gever kan vorderen dat Van As omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.8 Indien de opdracht­gever enige voor hem uit een over­een­komst met Van As voort­vloeiende ver­plichting niet stipt nakomt, heeft Van As het recht de nakoming van alle ver­plich­tingen jegens de opdracht­gever op te schorten en zelfs alle over­een­komsten met de op­dracht­gever geheel of gedeel­telijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daar­voor een inge­breke­stelling en/of rechter­lijke tussen­komst benodigd is, met behoud van haar recht op schade­ver­goeding. Hetgeen door opdracht­gever aan Van As ver­schul­digd is, wordt terstond opeisbaar.

4.9 Ten onrechte aan Van As gere­tour­neerde producten blijven ter beschik­king en voor risico van opdracht­gever; even­tuele vervoers‑ en/of opslag­kosten komen voor zijn reke­ning.

4.10 Van As is gerechtigd zonder bericht aan of over­leg met de opdracht­gever de opdracht of onder­delen daarvan uit te besteden aan of te laten ver­richten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Van As een goede of efficiënte uit­voering van de opdracht bevordert.

4.11 Indien Van As producten van de opdracht­gever onder zich heeft, is zij gerechtigd die producten onder zich te houden totdat alle kosten die Van As gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdracht­gever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere producten van de opdracht­gever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdracht­gever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Van As ook in geval de opdracht­gever in staat van faillisse­ment komt te verkeren.

 

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van de opdracht door de opdracht­gever of door over­macht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Van As over een deel van de voor het totaal opgegeven prijs even­redig en in verhouding tot het afge­werkte gedeelte alsmede over de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaar­loon ter zake van in opdracht van opdracht­gever opge­slagen producten of grondstoffen, worden beschikt op de termijnen waarop, indien geen ver­traging ware opgetreden, zou zijn beschikt geworden. Mochten deze termijnen niet van te voren uit­druk­kelijk zijn over­een­gekomen, dan zal over het voren­bedoelde kunnen worden beschikt onmid­dellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2 De met Van As over­een­gekomen termijnen zijn door de opdracht­gever steeds als approxi­ma­tief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegen­deel uit­druk­kelijk schrif­telijk is over­een­gekomen.

5.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van over­macht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobi­li­satie, onlusten, over­stroming, gesloten scheep­vaart en andere strem­mingen in het vervoer, stagnatie in, respec­tieve­lijk beperking of stop­zetting van de leveringen door open­bare nuts­bedrijven, gebrek aan kolen, brand, machine­breuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werk­nemers­orga­nisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maat­regelen van overheids­wege, niet‑leve­ring van nood­zakelijke materialen en half­fabrikaten aan Van As door derden en andere onvoor­ziene omstan­dig­heden, ook in het land van herkomst der materialen en/of half­fabrika­ten, welke de normale bedrijfs­gang storen en de uit­voering van een opdracht vertragen of rede­lijker­wijs onmogelijk maken) ontslaan Van As van het nakomen van de over­een­gekomen termijn of van de uitvoerings­plicht, zonder dat de opdracht­gever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

5.4 Ingeval van over­macht zal Van As daarvan onver­wijld mede­deling doen aan de opdracht­gever, zullende opdracht­gever na ontvangst van de mede­deling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schrif­telijk te annuleren, echter met de ver­plich­ting Van As het reeds uit­gevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 

6. KLACHTEN EN GARANTIE

 

6.1 Druk‑, schrijf‑ en/of tel­fouten en/of ondui­delijk­heden in offertes, opdracht­beves­tigingen en/of pros­pectussen, dienen direct, dan wel binnen 24 uur na ontvangst van de offertes en/of opdrachtbevestigingen en/of prospectussen te worden gemeld aan Van As. Wanneer Van As niet binnen de gestelde tijd op de hoogte is gebracht is Van As niet aansprakelijk voor de gevolgen van de druk, schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden.

6.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.3 Eventuele klachten over gebreken van de producten moeten uiterlijk binnen 24 uur na hun aankomst op de plaats van bestem­ming schrif­telijk of per fax aan Van As worden mede­gedeeld.

6.4 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering ‑doch uiterlijk drie dagen na ontvangst van de producten‑ aan Van As worden gemeld, terwijl de be‑ of verwer­king van de betreffende producten onverwijld dient te worden gestaakt.

6.5 Opdrachtgever zal alle door Van As voor onder­zoek van de klacht gewenste mede­wer­king verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Van As in de gelegen­heid te stellen ter plaatse een onder­zoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwali­teit en/of kwantiteit van het geleverde.

6.6 Indien Van As een gebrek aan het geleverde aange­toond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken producten koste­loos te her­leveren, hetzij de opdracht­gever alsnog een in onder­ling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. In het eerst­genoemde geval zal de opdracht­gever -indien de houdbaarheid van de producten dat toe laat – op verzoek van Van As de ondeugde­lijk bevonden producten franco aan haar retourneren.

6.7 Van As aanvaardt generlei ver­ant­woor­delijk­heid voor gebreken, ver­oor­zaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toe­doen van opdracht­gever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.8 Een klacht ten aanzien van bepaalde werk­zaam­heden of leveranties schort de betalings­verplichting van de opdracht­gever ten aanzien van die of andere werk­zaam­heden/leve­ranties niet op.

6.9 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeen­komst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.

 

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Van As draagt generlei aansprakelijk­heid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten­gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdracht­gever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Van As te verrichten werk­zaam­heden  door de opdrachtgever daadwerkelijk betaalde werkzaamheden of leveringen. Bij het inschakelen van derden zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden is uitgesloten.

7.2 Opdracht­gever is gehouden Van As schadeloos te stellen voor en te vrij­waren tegen alle vorde­ringen tot schade­vergoeding welke derden tegen Van As instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.

7.3 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuur­lijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofde­lijk aan­sprake­lijk voor de volledige nakoming van de uit de over­een­komst ad hoc voort­vloeiende ver­plichting.

7.4 Van As verplicht zich de door opdrachtgever ter verwerking geleverde goederen en grondstof­fen als een goed huisvader te bewaren, doch aan­vaardt geen enkele aan­spra­ke­lijk­heid voor teloor­gaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor­zover niet door de verzekering gedekt.

7.5 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

7.6 Van As is niet aansprakelijk voor bij de opdrachtgever en/of derden ontstane schade die het gevolg is van onjuist of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of een nalaten van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart de Van As voor dergelijke aanspraken van derden.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat ‑niettegen­staande de feitelijke afleve­ring‑ eerst op opdracht­gever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Van As gesloten overeenkomsten is nagekomen:

  ­   de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;

  ­   de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Van As verrichte of te verrichten diensten;

  ­   eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

8.2 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde producten behoudt Van As ‑voor zoveel als mogelijk is‑ tevens het (mede)eigen­doms­recht tot zeker­heid van al haar open­staande vorderin­gen jegens opdracht­gever, indien deze producten zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anders­zins door enig handelen van opdracht­gever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Van As zouden worden onttrokken.

8.3 Opdracht­gever wordt tot weder­opzegging gemachtigd de geleverde producten in het kader van zijn normale bedrijfs­uit­oefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Van As de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Van As zal cederen. Opdracht­gever verleent Van As reeds nu voor alsdan onher­roepe­lijk volmacht om tot inning van de betref­fende vorde­ring(en) over te gaan.

8.4 Op de producten mogen door opdracht­gever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de producten mag doen strekken tot zeker­heid van een vordering van een derde.

8.5 Van As is te allen tijde gerechtigd de geleverde producten bij opdracht­gever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdracht­gever zijn verplichtingen jegens Van As niet nakomt. Opdracht­gever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van EUR 500,‑‑ voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

 

9. BETALING

9.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Van As daarvoor in aanmer­king komt, kan zij betaling c.q. voor­uit­betaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Van As is gerechtigd, ongeacht de over­een­gekomen betalings­conditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

9.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuur­datum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare munt, zijnde thans in Nederland de Euro.

9.3 Indien in ­kredietgeving wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt geno­men, is opdracht­gever rente over het factuur­bedrag verschul­digd naar 1,5% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeis­baarheid van het factuur­bedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdracht­gever tevens over de alsdan verschenen rente voornoem­de rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

9.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten­gerechte­lijke, welke Van As moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdracht­gever. De buitengerechtelijke kosten zijn conform het rapport Voor-werk II en bedragen ten minste EUR 34,‑‑.

9.5 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Van As het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtge­ver zekerheid stelt voor de betaling, of een door Van As te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengeko­men betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Van As aanleiding ziet zulks te verlangen.

 

10. GESCHILLEN

10.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

10.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Van As is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing

10.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Download de algemene voorwaarden als pdf