Go to Top

Voorschriften met betrekking tot parasieten

VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT PARASIETEN bij VERSVISHANDEL JAN VAN AS

Verordening EG 853/2004; regels met betrekking tot parasieten.

1. De volgende visserij producten moeten gedurende ten minste 24 uur worden ingevroren bij een temperatuur van ten hoogste -20 graden Celsius in alle delen van het product. Deze behandeling moet worden toegepast op het rauwe product of op het eindproduct. Dit betreft de volgende voorschriften:
a. Visserij producten bestemd om rauw of vrijwel rauw te worden verbruikt,
b. Visserij producten van de volgende soorten, als zij een koud rookproces moeten ondergaan waarbij de inwendige temperatuur van het product niet meer dan 60 graden Celsius bedraagt;
– Haring,
– Makreel,
– Sprot
– (wilde) Atlantische en Pacifische zalm.
c. Gemarineerde en/of gezouten visserij producten indien de toegepaste bewerking niet volstaat om de larven van nematoden te vernietigen.

2. Exploitanten van levensmiddelen bedrijven behoeven de krachtens punt 1 vereiste bewerking niet uit te voeren indien:
a. Uit de beschikbare epozoötiologische gegevens blijkt dat de visgronden van oorsprong geen gevaar voor de gezondheid opleveren wat de aanwezigheid van parasieten betreft,
b. De bevoegde autoriteit zulks toestaat.

3. Behalve bij levering aan de eindverbruiker moeten de in punt 1 bedoelde visserij producten, wanneer zij in de handel worden gebracht, vergezeld gaan van een door de fabrikant afgegeven document waarin is aangegeven welke behandeling is toegepast.